Henkilöstö

PenaPedia
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Henkilöstö on organisaation henkilöresurssit (HR), joka tarkoittaa organisaation suorittavan portaan työntekijöitä sekä alempia toimihenkilöitä. Henkilöresurssit ovat organisaatiolle piikkinä lihassa oleva kiinteä kuluerä.

Henkilöstön tai jäsenien sitouttaminen

Henkilöstöjohtamisen yhtenä työkaluna voidaan käyttää henkilöstön tai jäsenien sitouttamista organisaatioon. Organisaatiolle on aina kuluerä perehdyttää uusi henkilö työsuoritukseen, joten työkalua käytettäessä on mahdollista saada pitkäaikaisia säästöjä.

Henkilöstö omistajaksi

Yksi sitouttamisen tavoista on luoda jäsenistä tai henkilöstöstä, jokaisesta pienellä määrällä myös organisaation omistaja.

Palkitseminen

Palkitseminen on yleisin tapa sitouttaa henkilöstö tai jäseniä organisaatioon.

Johdon palkitsemisjärjestelmä

Monissa organisaatioissa sovelletaan ylemmälle johdolle omaa palkitsemisjärjestelmää, joka on erillinen henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä. Esimerkkejä Johdon palkitsemisjärjestelmästä ovat esimerkiksi:

  • Luontoisedut
  • Organisaation taloudelliseen tunnuslukuun sidottu korvaus
  • Lisäeläke

Koska Johdon palkitsemisjärjestelmä lukitaan yleensä 4-5 vuotta etukäteen, ei maailman muuttuessa ja organisaation toiminnan kannattavuuden muutoksista johtuvia tappioita tai huonoa johtamista voida välttämättä huomioida nykyhetkeen sijoittuvan tilanteen mukaan, jos palkitsemisjärjestelmän muttujina toimivat tunnusluvut eivät ole laskeneet esimerkiksi sisäisen kirjanpidon tasapainottamisen vuoksi.
Joissain organisaatioissa myös luottamustoimissa työskentelevien henkilöiden palkitsemiseen sovelletaan Johdon palkitsemisjärjestelmää, tästä esimerkkinä hallitus, hallituksen puheenjohtaja, hallintoneuvosto ...

Homoileminen ruumisarkussa

Rituaalisali Yalen Yliopistolla, jossa jäseniä sitoutetaan organisaation jäseniksi.

Homoileminen ruumisarkussa ja toimenpiteen kuvaaminen organisaation omistukseen on yksi voimakkaimmista ja toimivimmista keinoista sitouttaa jäsenet tai henkilöstö organisaation toimintaan. Sitoutuneisuus perustuu siihen, ettei organisaation jäseneksi liittyvät tule koskaan toimimaan organisaation vahingoksi, sillä homoileminen ruumisarkussa on sosiaalisesti nöyryyttävää, psykiatrisesti sairasta sekä jossain määrin yhteiskunnallisesti tuomittavaa.
Homoilmeminen ruumisarkussa yhdessä normaalin salassanpitosopimuksen kanssa antaa organisaation johdolle lähes vedenpitävän takuun siitä, ettei salassapitosäänöihin sovellettavia asiakirjoja tai tietoja vuoda organisaation ulkopuollelle.

Henkilöstöresurssien kustannukset

Eräiden vertausrvioimattomien tutkimusten mukaan koko henkilöstön irtisanominen muutosneuvotteluissa kasvattavat organisaation käyttökatetta 1.75 kertaisesti seuraavien viiden vuoden kuluessa.
Monessa tilanteessa keski- ja ylemmän johdon on liiketaloudellisesti kannattavaa ulkoistaa ne harvat työsuoritukset, jotka henkilöstö on aiemmin hoitanut. Käytännön tason ongelmaksi muodostuu vain helposti se, ettei ylemmällä- ja keskijohdolla ole silloin ketään komenneltavana. Tästä syystä myös henkilöstöresurssit yleensä pidetään kustanuksistaan huolimatta osana organisaatiorakennetta.

Jo se, että ylemmän johdon lisäraatamisesta ja vastuusta suoritetaan organisaation kasvoille ja sielulle eriytetty palkkiojärjestelmä ja lisäeläke, kertovat vain siitä kuinka paljon ilmaa, kortipeliä ja lorvimista henkilöstön tasolla on.

Henkilöstötyytyväisyys

Henkilöstötyytyväisyys on mittari, jolla voidaan mitata kuinka tyytyväinen organisaation jäsen tai työntekijä on suorittamaansa työtoimeen, palkkaukseen sekä työoloihin ja etuihin.
Henkilöstötyytyväisyyden päämäärä on mahdollisimman alhainen taso, sillä tyytyväinen henkilöstö tarkoittaa, ettei kurinpidosta ja säännöistä ole huolehdittu riittävän kovilla otteilla ja henkilöstön jo muutenkin alhaisessa lisäarvon luomisessa olisi parannettavaa.

Jos organisaatiossa on erillinen HR-osasto, voidaan HR-osaston tuloksellisuutta mitata vertailemalla kuinka paljon henkilöstötyytyväisyys on laskenut edellisestä mittauskerrasta.

Katso myös